Hello World

Opprett en fil med følgende innhold, kall den HelloWorld.java

public class HelloWorld {
public static void main(String args[]) {
System.out.println("Hello world!");
}
}

Kort forklaring:
Java er et objektorientert språk og krever at alle funksjoner er bundet til objekt klasser. public class HelloWorld definerer en ny type objekt som er tilgjengelig (public) for all kode. Denne objekt klassen har fått definert en funksjon, main(). Dette er en spesiell funksjon som blir kalt automatisk av den virtuelle maskinen, og utgjør startpunktet for programmet.

Derfor er public static void i denne sammenheng lite meningsfylt, men tolkes slik:

  • public - funksjonen er tilgjengelig fra alle deler av programmet
  • static - funksjonen er felles, det vil si at den ikke bruker felter på objektet og derfor returnerer samme verdi for alle objekter av typen HelloWorld.
  • void - funksjonen returnerer ingen verdi
  • String args[] betyr at variablen args er en rekke (array) av tekststrenger, nemlig argumentene som Java programmet startes med. På denne måten kan du finne ut navnet som ble brukt for å starte programmet (args[0]) og andre parametere (args[1]..[n]).

For å skrive til skjermen tar man tak i det det globale objektet System, som har et felt som heter out og som representerer "standard ut" (stdout). På dette objektet finnes metoden println() (print line), som kan ta en String eller tekststreng som parameter. Legg merke til semikolon, som avslutter linjen og krøllparenteser som brukes for å avgrensen metoden og objekt klassen. Legg også merke til at vi aldri lager instanser av objekt typen HelloWorld.

Kompiler programmet til bytecode
javac HelloWorld.java

Dette produserer en .class fil som inneholder metoden main(),

Kjør programmet
java HelloWorld

  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS

Innhold